Folkeskolen i Silkeborg

Folkeskolen er den offentlige grundskole. I folkeskolen skal eleverne blive fagligt dygtige og oplyste, og skolen skal forberede dem til deres fremtid som demokratiske medborgere.

I Silkeborg Kommune har vi 27 folkeskoler. Derudover har vi Dybkær Specialskole samt Ungdomsskolen med kommunens 10. klassecenter. Alle disse er forankret i Skoleafdelingen.

Den primære del af elevernes undervisning foregår på de lokale skoler, men derforuden er der iværksat en række initiativer med henblik på at understøtte skolernes bestræbelser på at optimere rammerne for elevernes læring. Indgåelse af partnerskab i Campus Bindslev er et sådan initiativ

Skoleafdelingen har valgt at lægge Videncenter for designtænkning og digital fabrikations værksted i Campus Huset. Videncenteret har fokus på innovativ undervisning, digital fabrikation, designtænkning og 21st Century Skills og har til formål at inspirere elever til at bruge nye digitale teknologier samt give dem kompetencer, mod og lyst til at eksperimentere sig frem til løsninger på problemstillinger fra deres egen virkelighed.

Videnscenter for designtænkning og digital fabrikations værksted kaldes et Fablab, hvilket er en forkortelse for Fabrikations Laboratorium. Det er et værksted med fri adgang og højt til loftet, hvor skoleelever fremstiller næsten alt med nyeste digitale teknologier

Digital fabrikation er en betegnelse for it, som bruges til at designe og fremstille fysiske ting. I FabLab kombineres eksempelvis programmeringsværktøjer, 3D-printere og laserskærere med forskellige former for materialer, som eleverne i ’hands-on’-aktiviteter lærer at designe og fremstille prototyper og produkter med.

Det er en grundtanke inden for digital fabrikation, at børn og unge ikke alene skal forbruge medier og teknologi. De skal også kunne tænke teknologi ind som en naturlig del af problemløsning i deres hverdag samt lære at forholde sig kritisk til de teknologier, de omgås. Det er en del af den almene dannelse i vor tid.

I værkstedet får skolebørn viden om hele designprocessen fra ideudvikling til det endelige design af digitale teknologier. Undervisningen bygger på den grundtanke, at børn lærer bedst, når de konstruerer og bygger fysiske genstande i fællesskab. FabLab-værkstedet vil kunne anvendes af Campus Bindslevs Plads’ øvrige partnere og brugere.

Videncenteret for designtænkning og digital fabrikation faciliterer endvidere muligheden for, at erhvervsliv og skole på et tidligt tidspunkt i elevernes liv kan samarbejde om at udvikle mulige løsninger på virkelighedens problemer. Derfor bidrager Videncenteret og dets værksted FabLab både til udvikling af fremtidens kompetencer og folkeskolereformens fokus på ’Den åbne Skole’ og ’En varieret skoledag’’, ’Tid til fordybelse’ og ’It som en del af undervisningen i alle fag’.

Hvorfor er organisationen en del af Campus Bindslevs Plads?

Folkeskolerne i Silkeborg Kommune har tilsammen over 10.000 elever. For vores mange børn og unges læring og trivsel vedtog Børne- og Ungeudvalget i 2011 en strategi med en tiårig

fremtidsudsigt. For at udleve strategien må vi som folkeskoler række ud og søge samarbejde med andre aktører og skabe nye og anderledes muligheder for at lære og samarbejde. Med campuspartnerskabet får vi mulighed for at skabe nye spændende læringsrum, helt lokalt, for alle elever i folkeskolen.

Hvilken værdi skaber samarbejdet for jer/jeres elever/jeres interessenter?

Folkeskolen har en målsætning om, at flere end 95 procent gennemfører en ungdomsuddannelse. For at børn og unge bliver klar til at gebærde sig i den verden, de er en del af, arbejder vi målrettet og innovativt med blandt andet it, kultur og fremmedsprog, fra børnene er helt små. Alle børn og unge skal bevare nysgerrigheden og lysten til at lære. Det gør de, når de føler, at de medinddrages og lykkes både i egen læring og i fællesskaber. Fællesskaber, som Campus Bindslevs Plads skaber rammer for på tværs af alder, fagprofessionalitet og funktion.

I folkeskolerne arbejder vi ud fra den fælles læringsforståelse, at læring er en aktiv proces hos den, der lærer. Vi ønsker, at børn og unge får rum til at lære. Læring sker i samspil med andre børn og unge, forældre, professionelle og frivillige. Læringsrammer, som Campus Bindslevs Plads oplagt faciliterer. Vi vil have skolens aktører i samspil med mange forskellige aktører, eksempelvis kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, idrætslivet og erhvervslivet. Partnerskaber, som Campus Bindslevs Plads skaber muligheder for med sin særegenhed.

Vores professionelle skal have mulighed for faglig udvikling, så de kan løse kerneopgaven optimalt, se nye måder at løse opgaverne på og blive udfordret på egen faglighed. Vi ønsker, at vores professionelle indgår i netværk både inden for egen faggruppe og på tværs af faggrupper. Faglige netværk, som Campus Bindslevs Plads skaber mulighed for at etablere.

Partnerskabet omkring Campus Bindslev-projektet har et stort potentiale for at skabe nye fællesskaber, læringsrammer, partnerskaber og faglige netværk til gavn for vores elever, lærere, pædagoger og ledere i folkeskolen.

Huno Kjærsgaard Jensen, Skolechef Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune