Fremtidens folkebibliotek

Folkebibliotekets sammenkobling af viden og kultur er en mangeårig tradition. Denne sammenkobling har i takt med samfundsudviklingen og globaliseringen fået en ny betydning, fordi kulturen spiller en vigtig rolle for borgerens mulighed for at navigere i et samfund, som er stadigt mere komplekst, mere uigennemskueligt og mere retningsløst, og hvor stadige forandringer er et grundvilkår.

Kompetenceudvikling i vidensamfundet er dermed også et personligt dannelsesprojekt. Når samfundet anskues fra dette perspektiv, taler man om det senmoderne samfund. Det senmoderne samfund er kendetegnet ved, at der sættes spørgsmålstegn ved alt. Det åbner på den ene side for en kulturel frisættelse, som fremmer både nytænkning og innovation, men på den anden side bliver det vanskeligt at definere en stabil identitet. Dannelse og identitetsudvikling bliver et stadigt pågående projekt, der finder sted i mere flygtige og flydende fællesskaber og ofte gennem kulturelle oplevelser. Kultur bliver dermed et vigtigt omdrejningspunkt for identitetsdannelse.

Biblioteket bidrager til kulturelle aktiviteter af høj kvalitet og stor bredde, og det danner ramme om meningsfulde møder mellem brugerne. Biblioteket er samfundets sidste ikke-kommercielle mødested, som et flertal af befolkningen er brugere af.

Vidensamfundets bibliotek

I vidensamfundet er folkebibliotekets indsats for at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet vigtigere end nogen sinde før. Samfundets værdiskabelse baseres i stigende grad på borgerens evne til at omsætte information til viden, og til at udnytte denne viden til at skabe ny værdi. I kraft af den øgede globale konkurrence, bliver denne værdiskabelse endnu mere central. Dermed er adgangen til information vigtig, og selvom internettet er en righoldig informationskilde, er borgerens adgang til internettet ikke tilstrækkelig til at sikre en værdiskabende videnudvikling.

Bibliotekernes fysiske og digitale samlinger er fortsat en afgørende videnbase. I vidensamfundet er der bl.a. i kraft af internettet en overflod af information, og bibliotekernes tilbud om materialer konkurrerer derfor med mange andre tilbud om borgernes opmærksomhed. Det indebærer, at det er vigtigere end tidligere at gøre bibliotekernes tilbud synlige, attraktive og så vidt muligt tilgængelige via internettet.

Når information findes i overflod, og når det er normalt at spørge Google ukritisk , får bibliotekets formidling en helt anden, vigtig og faglig betydning. Udvælgelsen af materialer til bibliotekets samling baseres med bibliotekslovens ord på kvalitet, alsidighed og aktualitet, men det er ikke længere nok blot at stille en god samling til rådighed for borgerne. Materialerne skal formidles på nye måder, der appellerer til borgerne og motiverer til livslang læring.