Om FABLAB

FabLab er en del af Skoleafdelingens Videncenter åben skole og praksisfaglighed. Videncentret har fokus på innovativ undervisning, digital fabrikation, designtænkning og 21st Century Skills*.

Som en del af Videnscentret er der et værksted som kaldes et Fablab. FabLab er en forkortelse for Fabrikations Laboratorium. Det er et værksted hvor skoleelever fremstiller næsten alt med de nyeste digitale teknologier

Videncentret har til formål at inspirere elever til at bruge nye digitale teknologier samt give dem kompetencer, mod og lyst til at eksperimentere sig frem til løsninger på problemstillinger fra deres egen virkelighed.

Digital fabrikation** er en betegnelse for næste generations it, som bruges til at designe og fremstille fysiske ting. I FabLab kombineres eksempelvis programmeringsværktøjer, 3D-printere og laserskærere med forskellige former for materialer, som eleverne i ’hands-on’-aktiviteter lærer at designe og fremstille prototyper og produkter med.

Det er en grundtanke inden for digital fabrikation, at børn og unge ikke alene skal forbruge medier og teknologi. De skal også kunne tænke teknologi ind som en naturlig del af problemløsning i deres hverdag samt lære at forholde sig kritisk til de teknologier, de omgå. Det er en del af den almene dannelse i vor tid.

FabLab faciliterer endvidere muligheden for, at erhvervsliv og skole på et tidligt tidspunkt i elevernes liv kan samarbejde om at udvikle mulige løsninger på virkelighedens problemer.

*21st Century Skills: Kritisk tænkning, Kommunikation og Kollaboration, Design og Innovation, Kompleks problemløsning, Digital mestring, Digitalt medborgerskab

**Digital fabrikation forstås som fabrikation af fysiske artefakter gennem digitale processer.

Videncentret har gennem de sidste år arbejdet på at skabe en kommunal og tværkommunal struktur, således at der kan indsamles og udvikles viden inden for feltet. Der er gennem projektets opstart udviklet forskellige nye metoder til spredning af viden både på de lokale skoler og i det tværkommunale regi. Videncentret tilstræber at kunne afdække og imødekomme behovet for viden og kompetencer via forskningssamarbejder med AArhus Universitet og ved deltagelse i lokale og nationale udviklingsprojekter inden for centrets fagområde. Centret søger ligeledes at udvikle nye former for kompetenceudvikling på forskellige niveauer for lærere, pædagoger og ledere gennem samarbejde med universiteter og VIA.

FabLab Silkeborg er partner i det tværkommunale samarbejde FABLAB@SCHOOLdk

FABLAB@SCHOOLdk er et kommunepartnerskab mellem Silkeborg, Vejle, Kolding og Middelfart+ Kommune, som er udviklet i samarbejde med CAVI Aarhus Universitet og en række partnervirksomheder. Det er en del af TLTL Stanford University FabLearn Network.

FABLAB@SCHOOLdk er organiseret forskelligt i hver kommune, men alle har etableret mindst ét centralt FabLab, som hjælper skoler i kommunen med at etablere lokale laboratorier. Alle FabLabs arbejder ud fra fælles principper og udstyr for nemmere at kunne dele viden og erfaringer både nationalt og internationalt.

I partnerskabet samarbejder kommunerne om at understøtte udvikling af faglige kompetencer hos involverede lærere.

Siden 2014 har flere end 30 skoler, 700 lærere og 6000 elever på tværs af deltagende kommuner beskæftiget sig med FabLab-aktiviteter i undervisningen.

På FABLAB@SCHOOLdk årlige FabLearn DK-konference præsenterer Silkeborgs lærere deres pædagogiske og læringsmæssige mål bag FabLab-undervisningsforløb. Her præsenteres endvidere den nyeste nationale og globale viden inden for feltet, ligesom deltagende lærere, pædagoger, ledere og politikere kan afprøve nye teknologier på konferencens mange workshops.

Læs mere om partnerskabet her:

Hjemmeside // www.fablabatschool.dk eller

Facebook // www.facebook.com/FablabSchoolDK

YouTube // FablabSchoolDK

Twitter // @FabLabSCHOOLdk

 

Hvis du gerne vil høre mere om videncentret så er de meget velkommen til at kontakte:

Projektleder Trine Bisgaard, trine.bisgaard@silkeborg.dk, mobil: 61506218